WELCOME TO VIETNAMESE SHAOLIN KIENANDO KUNGFU

      

   

   

     HOME   CONTACT US  LINKS CHI KUNG    ZEN   TAI CHI CHUAN    SHAOLIN  KUNGFU    STYLES   VIETNAMESE KUNGFU HISTORY   SHAOLIN KUNGFU FORMSCOLLECTION

 

 

ABOUT  KIENANDO

 

Kienando History
Kienando Goal
Kienando System
Instructor's Thesis
Enroll&Registration
New class
Class at CSUN
Corbin studio
Schedule
New books
Self-defense
Meditation
Performing
Kienando ca
Kienando forms
Practicing
Styles
Links
Home
Access to website
Free Hit Counter
emailed.gif (14893 bytes)

 

Guest book  

 

KIENANDO-FORMS 


  
Luong Nghi Kiem

Thanh Long Dao
  Tuc Quyen
 Hong Hoa Quyen
 
 Le Hoa Thuong
    Cuong Dao

 
  Phuc Ho Quyen

   Loi Vu Quyen

 Board breaking 

 

 

 

 

Martial Arts Tournament in the new year 2003              

SƠ LƯC H̀NH THÀNH KIENANDO KUNGFU 1972-2016

Chưởng Môn Nguyễn Lâm, vị sáng lập ra Kienando Kungfu Việt Nam, nguyên Tống Giáo Luyện Lân Sư Đông Phương và Đỏng Dũng Đường, nguyên thành viên Ban Cố Vấn Liên Đoàn Vơ Cô Truyền Sài G̣n, nguyên Chú Tịch Hội VCT Phú Nhuận, hiện nầy là Giao Sư Vơ Thuật Đaị Học CSUN Hoa Kỳ.. 

Vơ sư Nguyễn lâm chánh quán kiến An, thủa ấu thời được song thân truyền thụ vơ công gia truyển của ḍng họ Nguyễn đất kienAn và Hà Đông, năm 1945 ông có cơ duyên gặp cụ Thái Quan, một cao thủ thiếu Lâm Sơn Đông truyền thụ thêm nội công tâm pháp và vơ thiểu làm Tự, năm 1950 ông thọ giáo với đại lăo sư phụ Hồng sắc Kim vơ thiếu Lâm, năm 1945 Ông theo gia đ́nh di cư vào miền nam sống tại sài G̣n, tại quê hương thứ 2 nầy ông không có cơ hội gặp được những v́ chân sư thiếu lâm mà ḷng say mê vô học ngày càng nung nấu. Trong mục đích thu thập thêm những tinh hoa của các vơ phái khác, ông đă gặp 2 vị giáo sự như đạo là Phạm Lợi và Hồ cấm Ngac. Tuy khac trường phái nhưng hai vị vơ sư tài danh này đă mến tài nghệ và vơ công thiếu lâm của ông nên đă huấn luyện hỗ trợ thêm cho ông về môn phái Karate va Judo, Ông cảm thấy an ủi và thích thú khi phát hiện ra nhiều lợi ích trong công tŕnh nghiên cứu và rèn luyện thêm về vơ học. Đến năm 1972 sau những lần tu nghiệp ở Mă Lai và Hoa Kỳ, trở về nước ông mở vơ đường và day môn sinh tại nhà riêng ở Sài G̣n, Này là Tổ đường Thiếu Lâm công fu Kiến An Việt Nam ở Phú Nhuận. Trong số môn đồ có cả người ngoại quốc, họ phát âm chứ Thiếu Làm rất khó khăn, có khi họ đọc là shifu Lam, nhận thấy điều đó vơ sư Nguyễn lâm cho đối tên môn phải là Kiến An vơ đạo, c̣n được gọi là Kienan kungfu. Và gần đây, Thiếu Lâm kungfu Kienan Việt Nam được truyền bá tại hải ngoại và tên được gọi quốc tế hoá là Kienando cho giản dị và dễ phát âm đối với món sinh ngoài quốc,

 KIENANDO là ḥa hợp của sự sáng tạo riêng biết phối hợp giữa Vơ Cổ Truyền Việt Nam với Shaolin Kung Fu.  Tất cả những kỹ thuật được phân tích, sửa đổi, và hiện đại hóa để theo kịp đă tiến mạnh trên thế giới trong hệ thống tự vệ và tấn công. Cùng nét thẩm mỹ hiện đại một số bài quyền mới được sáng tác trong giai đoạn h́nh thành và phát triển Kiến an vơ đạo. Nhiều trong số các bài quyền này đă và đang được phát triển sâu rộng.  Song song với đả phát triển của vơ thuật khắp nơi trên thế giới, trong vài thế kỷ vừa qua, vơ thuật Việt Nam cũng rực sáng với mục đích bảo vệ và làm cho nến vơ học quốc gia thêm phong phú.

   Tôn chỉ và mục tiêu KIENANDO là giúp đỡ người tập trở thành mạnh khỏe trong t́nh thần lành mạnh, can đảm, nhân đạo, hạnh phúc và lương thiện.  Tự vệ đuoc dạy để phản ứng chống lại các tấn công gây sự, bằng những thế phản công uy lực hữu hiệu.

  -Giáo điêu Môn qui của kienan vơ đạo là : Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa, Nhân, Nhẫn Lễ, Trí, Tín.

Hiện nầy vơ phái Kienando tại hải ngoại 

Nguyễn Văn Đại Nghĩa , Nguyễn Văn Thành Nhân Phó Chướng Môn Tổng Quan; Huấn luyện Viên trường Vơ Sư Trần Phuơng phụ tá chướng môn Tống giáo luyện, cùng một số huấn luyện viên xuat sac nhu Philip Nguyen, , Lynelle,  Nguyen Lam Hung Anh, Kiem Nguyen, Sun Chichang,….

      THE HISTORY OF KIENANDO KUNGFU 

Kienando is originated from Traditional Vietnamese Martial arts combined with ancient Shaolin Kung Fu. All techniques have been analyzed, modified and modernized to cope with the world progress in defense and offense system. More or less, some fascinating moves of Kickboxing, Karate, Jujutsu, Western Martial Arts, Aikido, Kenpo, Judo, Naginata, and several other martial arts styles have seemingly made significant contributions to the present Kienando.
In parallel with the highly developed martial arts all over the world, during the last several centuries, Vietnamese martial arts have also been glowing. To protect and enrich national martial arts are the purpose.
Kienando has its own dynamic forms and techniques. Plenty of foot works and hand works such as kicks, punches, throws, elbows, fists, sweeps, weapons has been carefully composed and improved to better the training.
Furthermore, KIENANDO Kung Fu is also a study of philosophy and development of skill. It focused on both external and internal power such as modernized fighting arts to become more effective, pressure points and Chikung, a very good method of breathing and mediation.
Vietnam has a few ancient martial arts officially acknowledged worldwide: Binh Dinh, Vovinam, Volamdao, Thieu Lam Kien An… The present Grand Master of Thieu Lam Kien An is Nguyen Lam, who is also the founder of KIENANDO. Grand Master Nguyen Lam is from Kien An province. In Vietnam, there are two famous martial arts regions: Binh Dinh is in the Central and Kien An is in the North. An Lao and Kien Thuy are two reputable districts in Kien An. An Lao District has been recognized as the older brother of Kien Thuy in martial arts techniques.Two outstanding villages in An Lao are Lang Son and Xuan Son
In 1945, when Grand Master Nguyen Lam was still a young boy, his parents taught him the Kien An martial art styles with some special techniques only instructed to selected members of the family. During this period, he ventured to Do Son and fortunately met with great Grand Master Thai Quan, a well-known ShaoLin teacher, to learn more about kung fu and distinguished features. In 1950, the famous Grand Master Hong Sac Kim accepted him as a student (currently Grand Maser Hong Sac Kim is over ninety years old and still teaching kung fu in France).
In 1954, Grand Master Nguyen Lam and his family migrated to the South and lived in Saigon. In an effort to further advance martial arts training, he got in touch with Grand Masters Ho Cam Ngac and Pham Loi (who were outstanding instructors of Judo and Karate in South Vietnam in 1950s, 1960 and early 1970s). Together, they exchanged knowledge of defense and offense methods.
The first Vietnamese who graduated from Judo Kodokan University was Professor Ho Cam Ngac. After studying the martial arts in Tokyo, Japan for five years, he returned to his homeland in 1948 to promote the Japanese martial arts to the Vietnamese.
Also distinguished was Professor Pham Loi who returned to Vietnam from France in 1955 with extensive knowledge of Judo techniques. The first Professors of Judo who contributed generously to create the Vietnamese Judo Federation in 1956 were Thai Thuc Thuan, Dang Thong Tri, Phan Van Quan, Vuong Quang Ba, and Venerable Thich Tam Giac. Professor Dang Thong Phong, a younger brother of Professor Dang Thong Tri, established the Vietnamese Aikido Federation in 1964.
In 1972, after receiving special training from Malaysia and the United States, Grand Master Nguyen Lam went back to Vietnam to open a martial arts school. There were many foreign students and they found Thieu Lam Kien An were difficult to pronounce, therefore, they called “Shaolin.” At the time, the term “kungfu” was very popular, Grand Master Nguyen Lam changed it to Kienan Kungfu. The international name of Kienan Kungfu today is KIENANDO.   
    
            

                                                     

                                                Grand Mater Nguyen Lam

                                                 (818)357-3641    


  Grand Master Lam Nguyen

Kienando Kung Fu is a harmonious combination of classical Chinese kung fu and traditional Vietnamese martial arts, created by grand master Lam Nguyen 9th degree black belt in Shaolin Kung fu and 18/18 rank in Vietnamese martial arts 

  

Lam Nguyen

KIN 134 - Shaolin Kung Fu

Department of Kinesiology

Teaching Philosophy

      Kung Fu is not a merely physical activity. While kinesthetic movement is the basis for this skill, there is so much more to martial arts study! Kung Fu balances the body, the spirit and the mind; it harmonizes and strengthens us inside and out. Kung Fu also teaches confidence, leadership skills, self-discipline and to defend one's self. It is all of these facets and many more aspects of martial arts study that is the philosophy of the Shaolin class.

        In the class room, students are taught not only to kick, punch, and move like martial artists, but also Meditation and Chi Kung training are taught at every class period, to harmonize the mind and spirit, renew energy, and to dissipate aggression and anxiety. The weeks after the mid-term are dedicated to learning and performing both a Kata, or form, as well as several self-defense postures. These two distinct applications of the basic techniques the students learned in the first half of the semester are very popular with students - they can identify with the great Kung Fu heroes of contemporary popular culture, and their enthusiasm is obvious. I encourage the students to perform these techniques during class time practice as either soloists or in small, student led groups, strengthening leadership skills and growing self-confidence.

          Another aspect of Kung Fu training that I focus on are the influences from the great Asian philosophies - Buddhism, Confucianism and Taoism. These three philosophies are encountered within the reading materials and lectures I give in class, but are also a basic foundation of my lessons, which highlight mutual respect between student and teacher, patience, compassion, fairness and reliability. In this way, Kung Fu feeds the soul of the student, encouraging interior growth and self-examination.

          Teaching Kung Fu is my passion, and I have devoted my life to it. Not only because I believe it is a beautiful and ancient skill worthy of safekeeping and handing down to future generations, which of course, it is. However, I believe that these skills - physical, intellectual and spiritual - better the student, and promote in all people a betterment of the self. It is my goal that students leave my class with improved health but also as improved people, inspired by experiencing the ancient and beautiful traditions of Kung Fu.

 

Accomplishments and Contributions

          The Shaolin Kung Fu class is very popular, with both sections being full, semester after semester. And yet, there is no "Kung Fu 2," or "Advanced Shaolin Kung Fu." Every semester, many students express an interest in continuing their studies of Shaolin Kung Fu, and in light of there being no other classes on the subject, follow me to the Kienando Kung Fu Studio. Most of these students have stayed with the Studio for many years, attaining Black Belt equivalencies and becoming teachers at the Studio themselves.  One of my students, Ms. Lynelle Miliate-Ha, a young woman who first attended my class in 2002 or 2003, has received her Red Belt, Second Stripe (the rank of a Kung Fu Master,) and has travelled as far away as Vietnam to perform Shaolin Kung Fu in a very important event there, the International Martial Arts Festival, with martial artists from all over the world. She is one of my successors, and has been assisting me in teaching the class for many years. When I can no longer teach the Shaolin Kung Fu class, I propose for her to take over the course, as she is eligible and worthy of it. Another student who took the Shaolin Kung Fu course twice has recently received his Yellow Belt (Black belt equivalent) First Dan, and has since changed his major to Kinesiology, inspired by his experiences teaching Shaolin Kung Fu under me. This, I think, is my greatest teaching accomplishment: To inspire a passion for Shaolin Kung Fu in so many students, and to have those students dedicate their lives to the pursuit of a Mastery of Kung Fu.

        My contributions in the last three years are the same contributions I am dedicated to for the next three years: providing an excellent educational experience through unique and exciting coursework. Martial arts studies are very central to the popular culture at this moment, and the class is structured to encourage a fun and rigorous physical training as well as the philosophical exploration that students have come to expect from Shaolin Kung Fu.

 

 


           
                     PRACTICING KIENANDO KUNGFU AT A TEMPLE IN VIETNAM   

Master Dai Nghia
   Exercises for fitness, strength, stamina, and fluidity of movement, self-defense and speed, both external and internal power. Interaction will also be given in Chi kung breathing techniques similar Tai chi Chuan. All of above will help to improve your health and self-protection

                                ------------------------------------------------
  

  

 Practicing at a Temple in Vietnam Shaolin kungfu self-defense

   MOVIES>> short movie sword,stick&kata Kata, Stick&Sword          

 

   Martial Arts Studio  Address7243-7245 Corbin Ave, Canoga Park, CA 91306  

                 THANK YOU FOR VISITING  KIENANDO KUNGFU

  Guestbook     emailed.gif (14893 bytes) 

 

 


 

   

 

Martial Arts Tournament in the new year 2003 LINK TO KIENANDO KUNGFU IN VIETNAM  
                      KIENANDO.NET

 

 KIENANDO LION DANCE SERVICES
Tet Festival 2014

Le thanh lap 43 nam Kienado kungfu
Pictures on the Occasion of the 42nd Anniversary of the foundation of Kienando kungfu
  7-13-14
 
Pictures on the Occasion of the 41st Anniversary of the foundation of Kienando kungfu
On the occasion of the 40th Anniversary of the foundation of
Kienando Kung Fu
KIENANDO KUNFU BA MƯƠI CHÍN NĂM UY VŨ  Phong Vu
On the occasion of the 38th Anniversary of the foundation of Shaolin Kung Fu Kienando Vietnam 7/
18/10( Phong Vu)
Thesis
of Lynelle: An outline of Kienando self defense

On the occasion of the 37th Anniversary of the foundation of Shaolin Kung Fu Kienando Vietnam 7/12/2009(Nguyen ngoc Minh)
LỤC HỢP BÁT PHÁP
Vơ sưVơ sư Nguyễn Lâm, Nguyễn Văn Đại Nghĩa 
ĐƯỜNG LANG QUYỀN
 
Vơ sưVơ sư Nguyễn Lâm, Nguyễn Văn Đại Nghĩa Nguyễn Văn Thành Nhân
Kienando 36 years going up...(By Phong Vu 7/2008)

H́nh ư quyền
VS Nguyễn Lâm,  VS Nguyễn Văn Thành Nhân

Pictures On the occasion of the 35th Anniversary ...........
Kienando Kungfu system went to the main stream of Martial Arts on the World
  (By Viet Hai July 15/2007)
Grand Master Lam Nguyen made a decision about Kienando system
9th of Wushu champion on the world in Chinese

Interview Grand master Nguyen Lam from journalist (Phuong Tan)
Moon festival 10/2006

International Festival of Martial Arts in Viet Nam 8/06 
SEA Games 03 Championships Wushu Kungfu
Vietnamese  l ady 1st place
10 Martial Arts Perform in the Moon festival 2003
Martial Arts Tournament in the Lunar New Year 2003  
Final Resulted on Sunday 02/02/03 

 International Festival of Martial Arts in Viet Nam 8/06 


  U.S. Team at the International Festival of Martial Arts


Master Huynh Thanh Phuong, demonstrates breaking bricks


Nguyen Lam Anh Xuan,  Lynelle and Dieu Van


  Loi Vu Quyen Jonhny Dai Nghia


  Lien Hoa Dao Peter Tran

Chi

 

 

This web site was created by pptwebmaster.com  has been accessed  times since 06/04/01
 Questions, comments. problems regarding this web site will be directed to [kienandokungfu.com].
    Martial Arts  Address 7243-7245 Corbin Ave, Canoga Park, CA 91306
     
Send Email to: emailed.gif (14893 bytes) info@kienandokungfu.com 
  Copyright © 2001 [Kienando]. All rights reserved. 
    Last modified: Sunday January 22, 2017