WELCOME TO VIETNAMESE SHAOLIN KIENANDO KUNGFU

           

Click here to learn more about shaolin kungfu     

  INTRODUCING     HOME      CONTACT US  LINKS CHI KUNG    ZEN   TAI CHI CHUAN    SHAOLIN  KUNGFU    STYLES   VIETNAMESE KUNGFU HISTORY   SHAOLIN KUNGFU FORMS 
 

 

 

 

Kienando History
Kienando Goal
Kienando System
Enroll&Registration
New class
Class at CSUN
Corbin studio
Schedule
New books
Self-defense
Meditation
Performing
Kienando ca
Kienando forms
Practicing
Styles
Links
Home
Access to website
Free Hit Counter
emailed.gif (14893 bytes)

 

Guest book  

 

  KIENANDO-FORMS 


  
Luong Nghi Kiem

Thanh Long Dao
  Tuc Quyen
 Hong Hoa Quyen
 
 Le Hoa Thuong
    Cuong Dao

 
  Phuc Ho Quyen

   Loi Vu Quyen

 Board breaking 

 

 

 

 

Lược sử vơ thuật Việt Nam(Phần 2)
III. THỜI KỲ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ (939-1802 SAU CN)

Năm 939, sau khi Ngô Quyền thắng trận Bạch Đằng, đánh đuổi được quân Nam Hán và giết được Thái Tử Hoằng Thao, Ngô Quyền đă thật sự giải phóng cho dân Việt khỏi ách ngàn năm đô hộ của người Trung Hoa, và cũng mở đường cho các triều đại Đinh, Lê, Lư, Trần, Nguyễn về sau được tự chủ ở phương Nam.

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp xong loạn 12 sứ quân, lên ngôi vua đạt lại quốc hiệu là Đại Cồ Việt, ngài lo việc tổ chức binh bị và chỉ thị cho binh sĩ tập trận đánh Trường Tiên, mà sau này dân Việt gọi là Trung B́nh Tiên hay roi Quang Trường, để áp dụng vào việc chống giặc, giữ ǵn bờ cơi. Về binh đội, ngài phân chia ra làm Đạo, Quân, Lữ, Tốt, Ngũ. Mỗi Đạo quân có 10 Quân, mỗi Quân có 10 Lữ, mỗi Lữ có 10 Tốt, mỗi Tốt có 10 Ngũ, mỗi Ngũ có 10 người.

Năm 980, vua Lê Đại Hành nhờ vào việc tổ chức binh bị hùng mạnh của nhà Đinh để lại mà đă tạo được nhiều chiến công hiển hách trong việc dẹp nội loạn, cũng như phá được đại quân Tống ở phương Bắc, b́nh được Chiêm Thành ở phương Nam. Do đó vua Lê đă tạo được thanh thế rất lừng lẫy.

Năm 1010, Lư Công Uẩn tiếp nối nghiệp đế của nhà Lê để sáng lập ra nhà Tiền Lư, truyền ngôi được chín đời. Lư Công Uẩn là vị vua rất giỏi vơ thuật, xuất thân từ cửa thiền ngay từ nhỏ đă theo nhà sư Lư Khánh Vân làm con nuôi, được học vơ lâm và đạo thiền tại chùa Cổ Pháp. Khi lớn lên nhờ tài văn vơ mà được nhà tiền Lê bổ nhiệm chức Quân Tả Thần Vệ Viện Tiền Chỉ Huy Sứ. Khi lên ngôi, vua Lư Thái Tổ rất trọng đăi giới tu hành, Phật giáo cũng được chọn làm quốc giáo, song song với Thiền tông, nhà vua cũng phát động việc huấn luyện môn vơ lâm cổ truyền cho các quan viên, quân sĩ, cũng như các hoàng tử đều phải luyện tập vơ lâm ngay từ thuở nhỏ. Khi lớn lên, các hoàng tử đều giỏi vơ lâm và cách dùng binh. Muốn được phong vương các hoàng tử đều phải đích thân cầm binh đánh giặc để lập chiến công.

Năm 1054 - 1072, để gia tăng hiệu quả về binh bị, vua Lư Thánh Tông lo việc định quân hiệu, chia phân quân đội ra làm Tả, Hữu, Tiền, Hậu. Tất cả là bốn bộ, hợp lại là một trăm đội, mỗi đội đều có lính kỵ và lính bắn đá c̣n những phiên binh th́ lập ra thành đội riêng biệt, không cho lẫn lộn với nhau. Binh pháp nhà Lư vào lúc bấy giờ có tiếng là giỏi, nhà Tống bên Trung Hoa đă phải t́m hiểu thêm. Điều này cũng làm vẻ vang cho con dân đất Việt.

Năm 1072 - 1127, vua Lư Nhân Tông c̣n chia vơ ban ra làm chín phẩm. Quan đại thần có Thái Sư, Thái Phó, Thái Úy, Thiều Sư, Thiếu Phó, Thiếu Úy. C̣n phái dưới có Thống, Nguyên Súy, Tổng Quản Khu mật Sứ, Khu Mật Tả Hữu Sứ, Kim Ngô Thượng Tướng, Đại Tướng,Tướng, Chu vệ Tướng Quân... . Vào thời này, cũng nên kể đến danh tướng Lư Thường Kiệt, một vơ tướng tài ba thao lược cũng đă lập được nhiều chiến công rực rỡ trong cuộc dẹp nội loạn, bên ngoài phá Tống b́nh Chiêm Thành.

Năm 1125 - 1400, tiếp nối nhà Lư các vua nhà Trần chú trọng đến việc chỉnh đốn quân binh. Vua Trần Thái Tông ra luật tổng động viên, tất cả những dân trai tráng đều phải đi lính. Ngài cho mở nhiều "Giảng Vơ Đường" để huấn luyện vơ lâm cho dân chúng. Nhằm trông nom binh bị tại triều đ́nh, vua đặt ra các chức: Phiêu Kỵ Thượng Tướng Quân, Cẩm Vệ Thượng Tướng
Quân, Kim Ngô Đại Tướng Quân, Vơ vệ Đại Tướng Quân, Phó ô Tướng Quân,... và ở ngoài, có các chức Kinh Lược Sứ, Pḥng Ngự Sử, Thứ Ngự Sử, Quan Sát Sử, ô Hộ, ô Thống, Tổng Quản,... Binh lính được chia thành Quân và ô, mỗi Quân có ba chục ô, mỗi ô có tám chục người được xếp vào Quân và Hộ. Binh lính phải luôn luôn luyện tập vơ thuật, sẵn sàng trong t́nh trạng chiến đấu. Binh lực của nhà Trần lúc này rất hùng mạnh, ba quân tướng sĩ rất là thương yêu lẫn nhau. V́ vậy, đă hơn ba lần thắng được giặc nhà Nguyên, đánh đuổi hơn năm chục vạn quân Mông Cổ ra khỏi bờ cơi vào năm 1284 - 1288, dưới sự lănh đạo của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cùng với sự hợp lực của các vơ tướng như Trần Quang Khải, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lăo đă chiến thắng trận Chương Dương .Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lăo, Hưng Vơ Vương Nguyên, Hưng Hiếu Vương Úy cùng với Hưng Đạo Vương đă đánh thắng quân Nguyên tại trận Vạn Kiếp, đến nổi tướng Mông Cổ là Thoát Hoan thua phải bỏ chạy về nước. Trần Khánh Dư cướp lương thực của quân Nguyên tại trận Vân Đồn. Tại trận Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương đại thắng bắt được Ô Mă Nhi và Trần Nhật Duật đă phá quân của Toa Đô ở trận Hàm Tử Quan.

Đây là những chiến công rất hiển hách, vẻ vang nhất trong lịch sử v́ với một đế quốc Mông Cổ lớn mạnh nhất vào thời bấy giờ, có một binh lực viễn chinh hùng mạnh, đă từng làm mưa làm gió tại các chiến trường lớn trên thế giới, đă chiến thắng thôn tính được nhiều dân tộc lớn trên thế giới như đă thôn tính được nước Trung Hoa, chiếm được Tây Bá Lợi Á, xâm lăng Trung Âu, uy hiếp được Áo và Đức... Thế mà khi đến bờ cơi Việt Nam, họ phải nếm mùi thật trận hơn ba lần. Hơn ba lần chiến thắng vinh quang của dân tộc Việt đối với kẻ thù số 1 của loài người trong thời đó, đă chứng tỏ được dân tộc Việt là một dân tộc oanh liệt đứng hàng đầu trên thế giới.

Trong lúc chống với giặc Mông Cổ, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đă soạn ra bộ "Binh Thư Yếu Lược". Đây là bộ sách tập hợp các phương pháp dùng binh đánh giặc của những danh gia trên thế giới để huấn luyện cho quân sĩ.

Năm 1400, sau khi cướp được ngôi nhà Trần, Hồ Quư Ly lo chỉnh đốn việc binh bị để đề pḥng chống với giặc Minh. Hồ Quư Ly bắt dân kê khai hộ tịch rất cẩn thận rồi tuyển dân vào làm lính để gia tăng số binh sĩ, và chia quân đội ra làm bộ binh, và thủy binh. Ngoài ra c̣n thành lập bốn kho quân trang quân dụng, và tuyển dụng người có kỹ thuật vào làm việc ở xưởng sản xuất binh khí.

Về thủy binh, để đề pḥng giữ mặt sông và biển, Hồ Quư Ly cho làm ra những chiến thuyền lớn, ở trên có sàng đi, ở dưới cho người chèo chống, thật là tiện lợi trong việc chiến đấu. Ở các cửa bể và nơi hiểm yếu của các sông lớn, Hồ Quư Ly cho người lấy gỗ đóng cọc để đề pḥng quân giặc. Việc quân chế ở Nam và bắc được phân chia ra làm mười hai vệ, Đông và Tây được phân ra làm tám vệ. Mỗi vệ có mười tám đội, mỗi đội có 18 người. Đại quân có ba chục đội, trung quân có hai chục đội. Mỗi doanh có mười lăm đội, mỗi đoàn có mười đội. C̣n những cẩm vệ chỉ có 5 đội và một người đại tướng thống lănh.

Năm 1418, B́nh Định Vương Lê Lợi cùng với các nghĩa sĩ sau nhiều năm gian lao thao luyện đứng lên khởi nghĩa ở đất Lam Sơn. Măi đến năm 1427, ngài mới đuổi được quân nhà Minh ra khỏi bờ cơi Việt Nam.

Năm 1428 Lê Lợi lên ngôi vua, trong các vị có công lao lớn theo giúp vua, đáng kể nhất về quan văn là ông Nguyễn Trăi trong việc tham mưu, về quan vơ có đại tướng Lê Vấn và nhà sư Sa Viên trong việc huấn luyện vơ dũng cho binh sĩ. Riêng về nhà sư Sa Viên, hiệu là Sơn Nhân người ở tỉnh Sơn La, Bắc Việt, vào năm 1407 ngài theo quy y học đạo tại chùa Huyền Thiên, tỉnh Sơn Đông Trung Hoa. Năm 1415, ngài về nước theo giúp vua Lê Lợi trong việc huấn luyện vơ công cho các nghĩa sĩ.

Đến năm 1428, vua Lê Lợi cho mở ra những kỳ thi "Minh Kinh Khoa" bắt buộc các quan văn vơ, từ tứ phẩm trở xuống phải dự thi, nghĩa là quan văn phải vào kinh thi sử, quan vơ phải thi về vơ kinh. Nhà vua c̣n mở rộng các khóa thi Minh Kinh cho dân chúng, để kén chọn nhân tài, ẩn sĩ ra giúp nước. Nhân vào cơ hội phát động vơ thuật của vua Lê, thầy Sa Viên đă thành lập trường huấn luyện vơ thuật, đặt tên là "Trường Vơ B́nh Định" để tưởng nhớ đến công lao của B́nh Định Vương Lê Lợi, đă có công đánh đuổi quân Minh mang lại thanh b́nh cho xứ sở.

Năm 1460, vua Lê Thánh Tông cho mở khoa thi Tiến sĩ đầu tiên. Mỗi ba năm ngài cho mở kỳ thi vơ để tưởng thưởng quân sĩ và kén chọn nhân tài vơ dũng. Vào thời bấy giờ, nhiều vơ sinh của trường vơ B́nh Định đă được trúng tuyển, cho nên danh từ vơ phái B́nh Định đă được dân chúng biết nhiều đến kể từ đó.

Về binh bị, vua Lê Thánh Tông c̣n chỉ thị cho các quan Tổng Binh phải chăm lo giảng tập trận đồ, thao luyện binh sĩ. Ngài cho đổi lại năm vệ thành năm Phủ: Trung Quân Phủ, Nam Quân Phủ, Bắc Quân Phủ, Đông Quân Phủ, Tây Quân Phủ. Mỗi phủ có sáu vệ, mỗi vệ có năm hay sáu sở, mỗi sở có bốn trăm người. Quân sĩ của năm phủ có khoảng sáu hoặc bảy vạn người. Ngài c̣n đặt ra ba mươi mốt điều quân lệnh để tập thủy trận, bốn mươi hai điều để tập bộ trận.

Năm 1679, vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, ở miền Nam nền vơ học Việt Nam c̣n chịu ảnh hưởng vào các vơ phái của người Trung Hoa như Thiếu Lâm Nam và Bắc phái, Vơ Đang, Nga Mi, Không Động, Bạch Hạc, Bát Quái Chưởng,... xuyên qua các quan binh của nhà Minh bất phục tùng Thanh Triều đến khai hoang lập ấp, định cư răi rác trên các vùng đất cận Nam. Do đó, về sau người ta c̣n được nghe nhắc đến những danh từ như Vơ Tiều, Vơ Hẹ, Vơ Quảng, Vơ Hải Nam, Vơ Phúc Kiến,... (để chỉ các môn vơ do các người Trung Hoa, gốc thuộc các địa phương khác nhau). Đến đây, chúng tôi xin nhắc lại một quan điểm chính trị của chúa Nguyễn Hiền Vương, với ư định mở mang bờ cơi về miền Nam, cho nên chúa Nguyễn đă cho phép các tướng lănh cùng hơn ba ngàn binh sĩ nhà Minh bất phục tùng Thanh Triều đến tỵ nạn, và tiện dịp, dùng họ để khai hoang, lập ấp tại các vùng đất cận Nam, rồi dần dần xâm chiếm các vùng đất của người Chân Lạp.

Về sau những vùng đất khai hoang, lập ấp này đă tạo nên những thành phố dân cư trù phú, sự thịnh vượng đáng kể nhất là việc sản xuất lúa gạo đă tạo nên một nền kinh tế lớn mạnh ở miền Nam. Nền kinh tế này đă giúp ích rất nhiều cho chúa Nguyễn trong công cuộc thống nhất sơn hà. Trong các tướng lănh nhà minh đến khai hoang định cư, đáng kể nhất là tướng Trần Thắng Tài và Dương Ngạn Lịch. Vào năm 1679, Trần Thắng Tài đă khai hoang tại Biên Ḥa và dọc theo các vùng đất thuộc đồng bằng sông Đồng Nai. C̣n Dương Ngạn Lịch lập ấp tại Mỹ Tho, và các vùng đất thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1680, Mạc Cửu định cư tại Hà Tiên và vùng đất dọc theo vịnh Xiêm La (Thái Lan), Rạch Giá, Cà Mau.

Năm 1706, vào đời vua Lê Dụ Tông, ở miền Bắc chúa Trịnh Cương cho mở trường huấn vơ, đặt quan giáo thụ để dạy cho con cháu các quan vơ về môn vơ kinh chiến lược. Cứ mỗi tháng một lần tiểu tập. Ba tháng một lần đại tập. Mùa xuân và mùa thu th́ tập vơ. Mùa đông và mùa hạ th́ thập vơ kinh (là binh thư chiến lược và chiến thuật, áp dụng những phương pháp dùng binh đánh giặc). Kể từ đó mà danh từ vơ kinh mới được phổ thông trong quần chúng. Mỗi năm có một kỳ thi vơ. Để tham dự vào kỳ thi vơ, thí sinh lần lượt phải qua các bộ môn như bắn cung, múa giáo, múa gươm, bắn cung trong lúc phi ngựa, và bắn cung trong lúc chạy bộ. Sau cùng, thí sinh phải qua kỳ thi vấn đáp về nghĩa lư trong sách vỡ thánh hiền để xét về học lực và những phương lược trong sách vơ kinh để xét về tài năng.

Năm 1740, Trịnh Doanh cho lập vơ miếu ở chánh vị có bàn thờ Vũ Vương, Khương Thái Công, Tôn Vơ Tử, Quan Tư,... Ở phía sau có bàn thờ Trần Hưng Đạo, và lập miếu riêng thờ Quan Công. Mỗi năm vào mùa xuân và thu, vua cho mở cuộc tế lễ tại vơ miếu.

Hết phần 2

phần 3

                                 

                                     

                                     

  

 Practicing at a Temple in Vietnam Shaolin kungfu self-defense

   MOVIES>> short movie sword,stick&kata Kata, Stick&Sword          

 

   Martial Arts Studio  Address7243-7245 Corbin Ave, Canoga Park, CA 91306  

                 THANK YOU FOR VISITING TO KIENANDO

  Guestbook     emailed.gif (14893 bytes) 

 

 


 

 

This web site was created by pptwebmaster.com  has been accessed  times since 06/04/01
 Questions, comments. problems regarding this web site will be directed to [kienandokungfu.com].
    Martial Arts  Address 7243-7245 Corbin Ave, Canoga Park, CA 91306
     
Send Email to: emailed.gif (14893 bytes) info@kienandokungfu.com 
  Copyright © 2001 [Kienando]. All rights reserved. 
    Last modified: Sunday September 09, 2007